Školní poradenské pracoviště

Úvodní stránka/Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Dle novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (provedena vyhláškou č. 197/2016 Sb.) Je zaveden pojem Školní poradenské pracoviště. Cílem je způsob poskytování poradenský způsob školami zahrnující činnost výchovného poradce a metodika prevence, popřípadě školního psychologa a speciálního pedagoga. Poslední dvě zmíněné však na naší škole zastoupeny nejsou.

Školní poradenské pracoviště se zaměřuje na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.“

 

Výchovný poradce

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Podpora vzdělávání v rámci projektu „Progres“ (doučování a motivace žáků za účelem zlepšení školního prospěchu).
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhu na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory a potřebou podpůrného opatření v prvním stupni.
 • Zprostředkovávání vstupní a průběžné diagnostiky SVP a mimořádného nadání a intervenční činnosti pro žáky s SVP.
 • Spolupráce se školními poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP a intervenčních činností pro žáky s SVP.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků s SVP ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školními poradenskými zařízeními.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky s SVP.
 • Metodické a informační činnosti pro pedagogické pracovníky školy.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Jméno výchovného poradce:

Mgr. Jolana Senčáková

Telefon: 577 573 126
E-mail: jolana.sencakova@spspzlin.cz

Specifické poruchy učení a zdravotní problémy žáků přehled

Jak postupovat před návštěvou školského poradenského zařízení.

 

Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence:

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikových chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
 • Informační činnosti spočívající zejména v zajišťování odborných informací o problematice rizikového chování a nabídkách programů zaměřených na primární prevenci pedagogickým pracovníkům školy, vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech pedagogickým pracovníkům, vedení dokumentace související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Poradenské činnosti spočívající zejména ve vyhledávání a orientačním šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování.

Jméno školního metodika prevence:

Mgr. Zbyněk Válek

Telefon: 577 573 108

E-mail: zbynek.valek@spspzlin.cz

Základní informace k šikaně

 

Asistent pedagoga

Standardní činnosti asistenta pedagoga:

 • Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo i s ostatními žáky třídy.
 • Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (učiteli, vychovateli, spec. pedagogovi apod.) při vzdělávání žáků s SVP.
 • Pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a s komunitou, ze které žák pochází.
 • Pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí.
 • Pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti.
 • Nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školní služby.

Asistent pedagoga:

Michaela Husáková

Telefon: 577 573 107

E-mail: michaela.husakova@spspzlin.cz