Tiskař, tiskařka na polygrafických strojích

Úvodní stránka/Přehled oborů/Polygrafické obory/Tiskař, tiskařka na polygrafických strojích

Zaměření: Operátor tiskových technik

Organizace výuky

Učební plán – Tiskař

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

tk6Tříletý učební obor Tiskař na polygrafických strojích je perspektivní a dynamicky se rozvíjející technický obor, který nabízí získání odborných znalostí a zkušeností práce na moderních tiskových strojích.

Žáci se během studia naučí obsluhovat konvenční a digitální tiskové systémy a používat odpovídající technologické postupy pro tisk nejrůznějších druhů tiskovin, zjišťovat a odstraňovat závady při tisku – včetně závad na tiskovém stroji a provádět kontrolu kvality tisku. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací, zvolit vhodnou technologii pro výrobu produktu a vhodný materiál k potisku.

7Absolvent učebního oboru Tiskař na polygrafických strojích bude odborník, s komplexními znalostmi o polygrafické výrobě, bude se orientovat ve výtvarných technikách, které se používají v polygrafickém průmyslu a také se naučí základy grafických programů pro DTP a digitální tisk. Bude mít přehled i v dalších souvisejících a navazujících oblastech polygrafické výroby (předtisková příprava, kalkulace, technologie, dokončující zpracování výrobků atd.)

Žáci se pravidelně zúčastňují mezinárodních veletrhů a výstav. Během celého studia žáci absolvují odborné exkurze v moderních polygrafických firmách v ČR.

Pro žáky s dobrým prospěchem probíhá ve třetím ročníku odborná praxe v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků, např. Graspo CZ a.s., OBAL PRINT s.r.o., ZLINPACK s.r.o., Fatra a.s., HART PRESS spol. s r.o., POKART spol. s r.o., INVOS, spol. s r.o., Cardbox Packaging s.r.o., KODIAK print s.r.o., a další. V průběhu výuky se žáci podílejí na produktivní práci, za kterou jsou finančně ohodnoceni (při 50korunové hodinové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech mohou žáci za 3. ročník získat až 31 500 Kč).

Studiem polygrafického oboru a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale i v zahraničí (škola vydává úspěšným absolventům také dokument Europass – popisuje získané odborné kompetence a možné profesní uplatnění podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě – v českém, anglickém).

Absolvent může pokračovat v maturitním studiu na škole technického zaměření s nástavbo-vým studiem, které navazuje na tříleté učební obory. Absolvent může pracovat jako zaměstnanec, ale také může samostatně podnikat. Žákům polygrafických oborů jsou nabízeny brigády v polygrafických firmách, kde mají reálnou možnost hned po ukončení studia získat zaměstnání. Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v tomto oboru jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolvent oboru Tiskař na polygrafických strojích se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Je schopen samostatně
a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů. Uplatní se např. jako:

  • tiskař na ofsetových archových strojích,
  • tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích,
  • tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích,
  • tiskař na sítotiskových strojích,
  • tiskař na širokoformátových flexotiskových strojích,
  • tiskař na úzkoformátových flexotiskových strojích,
  • obsluha jednotky CTP,
  • obsluha produkčního digitálního tiskového stroje,
  • může pokračovat v maturitním studiu na škole technického zaměření s nástavbovým studiem, které navazuje na tříleté učební obory.