Z historie školy

Úvodní stránka/Z historie školy

Základy naší školy byly položeny v Baťově škole práce, schválené v roce 1925, která se postupně vytvořila z Pracovní školy Henryho Forda. Baťova škola byla tříletá s přísným režimem v továrně, ve škole a na domově. „Mladí muži“ se ve škole učili hlavně počty, účetnictví, korespondenci, strojní a elektrotechnickou nauku, němčinu a angličtinu. V dílnách procházeli při výrobě obuvi všemi pracemi, neboť důležitá byla Baťova zásada: „Celý život je škola a nejlepším učitelem je práce.…“

V roce 1926 začala stavba internátů, od roku 1929 došlo k rozšíření strojírenského odvětví. Ve školním roce 1931 – 1932 měla škola kolem 1500 žáků v oboru obuvnickém, strojním, stavebním a chemickém. Vyučovalo zde 65 učitelů. V tomto školním roce vyšly také první absolventky Baťovy školy pro dívky. V období od června do prosince 1933 byl budován IV. chlapecký internát – sídlo naší školy. V roce 1933 byla vytvořena čtyřletá odborná škola strojnická a v roce 1937později průmyslová škola s oborem obuvnickým, strojírenským a chemickým. Každý obor měl tři stupně: odborná škola, mistrovská a vyšší průmyslová škola. Výběr žáků byl prováděn na základě přísných zkoušek z matematiky, fyziky a českého jazyka. Při strojírenském oboru byla zřízena pobočka elektrotechnická. Každý mladý muž si musel dokonale osvojit techniku a organizaci nákupu, historie a současnost výroby a prodeje zboží na dílně. Po válce vzniklo středisko pracujícího dorostu – od roku 1952 státní pracovní zálohy.
Odborné učiliště bylo otevřeno v roce 1958, jehož garantem se stal n. p. Závody přesného strojírenství Zlín. V roce 1973 zavedlo jako jedno z prvních výuku nového studijního oboru mechanik číslicově řízených strojů a potom obor univerzální obráběč kovů. Dalším studijním oborem byl mechanik seřizovač.
Od roku 1990 se SOU stalo samostatným právním subjektem. Od počátku se začalo zabývat myšlenkou transformace vzdělávacího systému, aby bylo ve svém regionu konkurenceschopné. Od školního roku 1992/1993 byl zaveden studijní obor asistent podnikatele. Od října 1993 získalo SOU strojírenské statut integrované střední školy a název Integrovaná střední škola technická.
Ve školním roce 1994/1995 se škola stala pilotní školou programu Phare s cílem ověřovat nový systém výuky běžný v zemích ES. Společný první ročník Phare je profilován široce a je zaměřen na technologie, které zahrnují učební a studijní obory školy. Podle studijních výsledků studenta je volena jeho další vzdělávací cesta, takže druhý ročník pokračuje ve studiu zvoleného učebního či studijního oboru. Výuka probíhá za využití moderních pomůcek, exkurzí a videofilmů. Od 1. září 1994 je ISŠT centrem odborné přípravy. Škola se podílí na systému celoživotního vzdělávání v regionu (nástavbová studia, rekvalifikace, speciální kurzy).
Žáci studují v učebních a studijních oborech strojírenského, elektrotechnického, ekonomického a polygrafického zaměření. Z dalších aktivit můžeme uvést zapojení školy do programu LEONARDO a SOCRATES.

Z historie SPŠ kožařské ve Zlíně

1937 zřízena Firemní průmyslová škola při firmě Baťa s obory obuvnickým, koželužským, strojírenským, stavebním, chemickým a pletařským, základem byl třístupňový nástavbový systém zajišťující dokonalý výběr absolventů
1949 při n.p. Svit Gottwaldov vzniká samostatná Vyšší průmyslová škola s obory obuvnickým, gumařským, pletařským a koželužským. Školním rokem 1950/51 je zavedeno 4 leté studium s konstrukčním zaměřením, od šk.roku 1954/55 se mění na zaměření technologické, které zachovává škola dodnes.
1953 dochází k dalším organizačním změnám, Vyšší průmyslová škola ve Zlíně při n.p. Svit se dělí na samostatné průmyslové školy – kožařská, chemická, koželužská. Škola se přemísťuje z původních továrních budov (u koupaliště) do budovy bývalého Studijního ústavu. Zavedena výuka výroby galanterie.
1961 – přejmenování na Střední průmyslovou školu kožařskou v Gottwaldově (od roku 1990 ve Zlíně)
1993 k původním studijním zaměřením „Výroba obuvi“ a „Výroba galanterního zboží“ zavedeno zaměření „Administrativa ve výrobě obuvi a gal. zboží“ a zaveden nový studijní obor „Zpracování usní, plastů a pryže“
1997 ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou Zlín otevření vyššího odborného studia v oboru „Obuvnické technologie“ se zaměřeními:
– design, konstrukce a modelování
– obchodní činnosti
– řízení výroby
1999 vyšší odborné studium oboru „Obuvnické technologie“ se mění na bakalářské studium v rámci bakalářského studijního programu 2808-R Chemie a technologie materiálů, poslední absolventi konají závěrečné zkoušky v lednu 2007
2003 inovace studijního oboru „Zpracování usní, plastů a pryže“ se zaměřeními:
– zpracovatelské
– technologie (plasty, pryž)
– navrhování a modelování výrobků
– ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem
– modelování a technologie obuvi, popř. galanterie

1.9.2005 přejmenování školy na SPŠ technologickou Zlín, které mělo lépe vystihnout rozšířené zaměření školy novým směrem, tj. i na gumárenský a plastikářský průmysl

Dne 1. 1. 2007 se Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy Zlín sloučila se Střední průmyslovou školou technologickou a Domovem Mládeže TGM. Získala tím i nový název Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín.

K 1. 9. 2012 byla střední škola sestěhována do centrální budovy na adrese Nad Ovčírnou IV 2528, Zlín.