Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy/Mobility školy v programu ERASMUS +

Mobility školy v programu ERASMUS +

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.  Naše škola tuto možnost využila. V letech 2015 – 2017 se naši vyučující účastní projektu mobility osob ve školním vzdělávání s názvem

INOVACÍ K VYTVOŘENÍ ATRAKTIVNĚJŠÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROSTŘEDÍ NA SPŠP-COP ZLÍN

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ – COP ZLÍN patří mezi pracoviště s vysokou profesní úrovní, což v současné době znamená mnohem větší nároky jak na vedení školy, tak na učitele odborného i teoretického vyučování. Abychom udrželi krok se současnými trendy i s konkurencí, snaží se management školy tuto úroveň stále zlepšovat. Apeluje na učitele, aby ve svém přístupu nezkostnatěli, ale naopak stále zlepšovali a inovovali své metody výuky i přístupy. Jednou z možností, jak těchto cílů dosáhnout, je účast na mezinárodních vzdělávacích kurzech, seminářích a stínování v zahraničních školách. Proto jsme vypracovali tento projekt, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

  • Modernizujeme vzdělávání prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií, proto se vyučující IT zúčastní kurzu v Istanbulu (srpen 2016), jehož hlavním cílem je podpořit výuku ICT.
  • Podporujeme zdokonalování jazykových kompetencí pedagogických pracovníků v rámci jejich profesního rozvoje prostřednictvím inovativních metod a výměnnou zkušeností – stínování učitelky AJ ve Stockholmu (únor 2016)
  • Při tom všem také samozřejmě podporujeme udržování přátelské atmosféry ve třídě ducha týmové spolupráce, což přispívá k většímu pracovnímu úsilí studentů, rychlejšímu profesnímu růstu a větší operativnosti v rámci konkurence. Chceme tak zabránit předčasnému ukončování studia našimi žáky. Proto se naše vyučující zúčastnila kurzu „Budování emočních vztahů ve třídě jako prevence před předčasným opuštěním školy žáky“ (Řím, podzim 2015)
  • Ve výuce se intenzívně zabýváme přípravou na povolání spojená nejen s individuálním podnikáním, ale i s prací ve veřejném sektoru. Snažíme se využívat všechny dostupné formy přípravy na soběstačnost absolventů v konkurenčním prostředí jak domácího, tak jednotného evropského trhu. Mezi žáky vnímáme velký zájem o ověření teoretických poznatků z výuky v praxi ve studentské firmě, která by byla inspirací pro všechny naše stávající obory – kurz „Výuka podnikání ve školách; prožitkové přístupy a evropské priority” (Itálie, podzim 2016)
  • Zajištěním kvalitního všeobecného, jazykového a odborného vzdělávání na základě získání zahraničních zkušeností, nových postupů a nástrojů v různých oblastech může naše škola zvýšit kvalitu a inovovat přístupy v odborné činnosti a mezinárodní spolupráci. K tomu nám přispěje kurz „Strukturované studijní návštěvy škol a jiných vzdělávacích institucí” (Malaga, podzim 2016)
  • Vzhledem k faktu, že naši žáci pocházejí z různých prostředí a rodinných zázemí, mnohdy sociálně slabých a znevýhodněných, věnujeme zvýšenou pozornost problému udržení rovnosti ve třídě. Proto vytváříme vstřícné prostředí a podmínky pro žáky a rodiče pocházející z různých sociálních vrstev a zajišťujeme jim rovný přístup i rovnocenné vztahy mezi spolužáky navzájem v projektu „Řešení rozmanitosti a zajištění rovnosti ve třídním kolektivu” (jaro 2017).
  • Napříč všemi předměty prosazujeme výchovu k evropské sounáležitosti, zejména získáváním nových zkušeností, které způsobují posun nejen ve vnímání žáků, ale i pedagogických pracovníků. Dochází u nich k uvědomění si faktu, že jsou nejen obyvatelé, ale i občané Evropy. V tomto ohledu jsou přínosné všechny mobility, protože vyučující naší školy budou pokaždé seznámeni nejen s obsahem kurzu, ale
    i kulturou a zvláštnostmi každé země, ve které mobility proběhly, a jejich úkolem potom bude tyto poznatky vhodně začlenit do výuky.

Mezinárodní mobility jsou v ohledu získání praktických zkušeností nenahraditelné. Účast v tomto projektu nám pomůže porovnáním vzdělávání s ostatními evropskými zeměmi ke zvýšení kvality výuky i motivace jak studentů, tak pedagogických pracovníků.

Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA

Publikováno: 8.6.2016|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|