Maturitní obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2024/2025.

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30
  zaměření: Počítačové sítě a robotika  
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 60
  zaměření: Programování CNC strojů  
  zaměření: Programování plastikářských strojů  
  + výuční list v oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů u obou zaměření  
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 27
  + výuční list: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média  
Column 1 Value 10 + výuční list v oboru 34-53-H/01 Reprodukční grafik 28

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení od 1. února do 20. února 2024.

Možnosti podání přihlášky na střední školy:

 1. Elektronicky*
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.*
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.*

*bližší informace na Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024

 • Na přihlášku lze vyplnit až tři školy v pořadí podle preferencí.
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na střední školy fyzicky, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně . Pořadí škol dle preferencí musí být na všech přihláškách stejné.
 • Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory) měnit až do 15. 3. 2024.
 • Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem (L+H obory), uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem.

Požadované přílohy přihlášky na střední školu:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a o zkoušku z matematiky v ukrajinštině).

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 • prospěch uchazeče v posledních dvou letech vzdělávání na základní škole.
 • u uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen kopií vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno pro každý obor, na který se uchazeč hlásí; všechny obory mohou být v 1 dokumentu.
 • Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Nelze sem řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky.
 • Uchazečům – cizincům podle  1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.v aktuálním znění (Lex Ukrajina) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Uchazeč – cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude započítáno duplicitně druhé doložené období.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení již k přihlášce. Doložení tohoto doporučení je uvedeno i v přihlášce výběrem ano/ne.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) zákonného zástupce nezletilého uchazeče/zletilého uchazeče pro další vzájemnou komunikaci.
 • Termíny 1. kola přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024.
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu: pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024.
 • Ve dnech 10. 5. – 14. 5. 2024 – možnost seznámit se s podklady rozhodnutí (výsledky testů a vyplněné záznamové archy budou k dispozici ve škole).
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 v DIPSY a ve škole.
 • Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.
 • Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 

Přijímací řízení na střední školy je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání:
  • průměr známek na vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku základní školy
  • hodnocení známkou „nedostatečný“ ve sledovaném období z jakéhokoliv předmětu
  • hodnocení známkou „dostatečný“ z Matematiky, Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka za každý předmět
  • účast v olympiádách, soutěžích a jiných aktivitách
  • hodnocení chování ve sledovaném období
 2. výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce
  Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, budou uchazeči do maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

další informace: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Jednotná příjmací zkouška

Bodový systém body váha
Přijímací zkouška – testy 100 b. 60 %
Prospěch ze ZŠ 66 b. 40 %
Celkem maximum 166 b. 100%

Přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení, v případném dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Jednotná přijímací zkouška formou testů  
Český jazyk (60 min.) 50 bodů
Matematika (70 min.) 50 bodů
Součet maximum 100 bodů
Ředitel školy nestanovuje minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.  
Prospěch ze ZŠ: maximum 66 bodů

Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro něj výhodnější.

Kritéria k posouzení výsledků vzdělávání na ZŠ

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. 

Prospěch je převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 2. pololetí předposledního r. + ø 1. pololetí posledního r.

          b = 98 – ————————————————————————————— x 32

                                                                                     2

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.

Sečtením bodů získaných z testů přijímací zkoušky a vypočítaného bodového ohodnocení získáme základ bodového zisku. Od tohoto základu se odečte 10 bodů za každou známku „dostatečný“ z předmětů Matematika, Český jazyk a literatura a Anglický jazyk v obou sledovaných obdobích.

Uchazeč nemůže být ke studiu přijat, pokud byl ve sledovaném období na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován „nedostatečný“.

Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo u uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů je doplněna přijímacím pohovorem.

Uchazeči se přičítají body za účast v soutěžích, olympiádách a dalších aktivitách, a to následovně:

Soutěže, olympiády a další aktivity Účast Umístění na 1. – 3. místě
školní kolo: 5 bodů* 5 bodů*
okresní kolo: 10 bodů* 5 bodů*
krajské a vyšší kolo: 20 bodů* 5 bodů*
Mimoškolní aktivity související se zvoleným oborem studia** 10 bodů (max. 20 bodů)  

* Přiznávají se body z nejvyššího kola soutěže či olympiády.
** Takovýmito aktivitami jsou různé kroužky ve školách i ve školských zařízeních, ve kterých žáci získali nějaké dovednosti související se studiem vybraného oboru (kroužky programování, výtvarné kroužky, …), dále pak např. jazykové vzdělávání nad rámec učiva ZŠ doložené získaným certifikátem.

Hodnocení chování

Dále se od získaného bodového základu odečítá 10 bodů za „uspokojivé“ chování a 20 bodů za „neuspokojivé“ chování.

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:

 • celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení,
 • počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy,
 • počet bodů získaných v přijímacích zkouškách,
 • průměr známek v 1. pololetí posledního ročníku základní školy,
 • průměr známek ve 2. pololetí předposledního ročníku základní školy.

Ve Zlíně 15. ledna 2024

Ing. Bc. Jiří Charvát