Maturitní obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2019/2020

23-45-L/01 Mechanik seřizovač MS
  zaměření: – Programování CNC strojů*
                 – Technolog plastikářské výroby
  * po 3. ročníku možnost získání výučního listu v příbuzném oboru
  POZNÁMKA: Na přihlášku ke studiu doporučujeme uvést i zaměření oboru
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik ME
  po 3. ročníku možnost získání výučního listu v příbuzném oboru
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média RM
  po 3. ročníku možnost získání výučního listu v příbuzném oboru

Stanovení počtu volných míst pro obory studia a pro odvolací řízení

Obor Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků Počet míst na odvolání
RM 28 2
ME 30 2
MS 60 2

Všichni uchazeči přijati do 1. ročníku vzdělávání budou jako cizí jazyk studovat anglický jazyk.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

 • Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2019. Přihláška ke studiu
 • Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 1. místě je 12. 4. 2019, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 2. místě je 15. 4. 2019. Termíny přijímacích zkoušek se uvádějí pouze u oborů studia ukončených maturitní zkouškou.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče z posledních ročníků vzdělávání na základní škole, pravost prospěchu je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopií vysvědčení ze dvou závěrečných ročníků docházky na základní školu. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení již k přihlášce.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
 • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 

Přijímací řízení na střední školy je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce

Dále ředitel hodnotí uchazeče podle skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (hodnocení mimoškolních aktivit uchazeče).

Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, budou uchazeči do maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Přijímací zkouška se koná:

 • dne 12. dubna 2019 pro obory vzdělávání uvedené na přihlášce na 1. místě;
 • dne 15. dubna 2019 pro obory vzdělávání uvedené na přihlášce na 2. místě;
 • do bodového zisku bude započítán lepší počet bodů z obou zkoušek;
 • další informace www.cermat.cz.

Jednotná zkouška se skládá z částí:

– Jazyk český: 50 bodů – 60 minut

– Matematika: 50 bodů – 70 minut

Uchazečům s doloženými SVP bude tento čas prodloužen dle vyjádření ŠPZ.

Maximální bodový zisk činí 100 bodů.

 Bodový systém:

je platný pro 1. kolo přijímacího řízení, v případném dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

  body váhy
Přijímací zkouška – testy 100 b. 60%
Prospěch ze ZŠ   66 b. 40%
CELKEM MAXIMUM 166 b. 100%

 

Jednotná přijímací zkouška formou testů                                                                            

Český jazyk                                           50 bodů

Matematika                                            50 bodů

Součet maximum                                100 bodů

Ředitel školy nestanovuje minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.

Prospěch ze ZŠ: maximum                 66 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. V případě doložení prospěchu za úplnou 9. třídu (ukončeno základní vzdělávání) lze hodnotit prospěch za 1. a 2. pololetí 9. třídy – pro výpočet bodového zisku bude použit lepší průměrný prospěch.
Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky, které jsou pro něj výhodnější.

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 8. tř. + ø 9. tř.

          b = 98 – ——————— x 32

                                        2
Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.

 

Uchazeč nemůže být ke studiu přijat, pokud byl v sledovaném období na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován „nedostatečný“.

Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo u uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů je doplněna přijímacím pohovorem.

Další bodové hodnocení uchazečů

Bodové zvýhodnění za účast na Olympiádách, soutěžích, jiných aktivitách: maximum 20 bodů

Účast v olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační
a komunikační technologie, fyzika a chemie:

 • školní kolo: účast 5 bodů
 • okresní kolo: účast 10 bodů
 • krajské a vyšší kolo: účast 20 bodů

Jiné aktivity: maximum                      20 bodů (bodový zisk se nesčítá)

 

Hodnocení chování

Uchazeč, který měl v hodnoceném období snížený stupeň z chování, bude znevýhodněn odečtením
10 bodů, při snížení hodnocení chování o dva stupně, nebo při opakovaném snížení hodnocení chování bude znevýhodněn odečtením 20 bodů.

Způsob určení pořadí uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení
O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:

 1. celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení,
 2. počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy,
 3. počet bodů získaných v přijímacích zkouškách,
 4. průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy,
 5. průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy základní školy.

Ve Zlíně 18. prosince 2018

Ing. Jiří Charvát – ředitel školy