Maturitní obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024.

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30
  zaměření: Počítačové sítě a robotika  
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 60
  zaměření: Programování CNC strojů  
  zaměření: Programování plastikářských strojů  
  + výuční list v oboru 23-56-H/01 Obráběč kovů u obou zaměření  
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30
  + výuční list: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média  
Column 1 Value 10 + výuční list v oboru 34-53-H/01 Reprodukční grafik 28

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

 • Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2023Přihláška na SŠ  denní
 • Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 1. místě je 13. 4. 2023, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 2. místě je 14. 4. 2023. Termíny přijímacích zkoušek se uvádějí pouze u oborů studia ukončených maturitní zkouškou.
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na středu 10. května 2023 (1. termín) a čtvrtek 11. května 2023 (2. termín).
 • Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem (L+H obory), uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem, případně také zaměření.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vzdělávání na základní škole, pravost prospěchu je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopií vysvědčení ze 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku docházky na základní školu. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
 • Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Nelze sem řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky.
 • Uchazečům – cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Uchazeč – cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude započítáno duplicitně druhé doložené období.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení již k přihlášce. Doložení tohoto doporučení je uvedeno i v přihlášce výběrem ano/ne.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
 • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 

Přijímací řízení na střední školy je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání:
  • průměr známek na vysvědčení za druhé pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9 třídy
  • hodnocení známkou „nedostatečný“ ve sledovaném období z jakéhokoliv předmětu
  • hodnocení známkou „dostatečný“ z Matematiky, Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka za každý předmět
  • účast v olympiádách, soutěžích a jiných aktivitách
  • hodnocení chování ve sledovaném období
 2. výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce
  Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, budou uchazeči do maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Další informace www.cermat.cz.

Jednotná příjmací zkouška

Bodový systém body váha
Přijímací zkouška – testy 100 b. 60 %
Prospěch ze ZŠ 66 b. 40 %
Celkem maximum 166 b. 100%

Přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole přijímacího řízení, v případném dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Jednotná přijímací zkouška formou testů  
Český jazyk (60 min.) 50 bodů
Matematika (70 min.) 50 bodů
Součet maximum 100 bodů
Ředitel školy nestanovuje minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.  
Prospěch ze ZŠ: maximum 66 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 
Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro něj výhodnější.

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 8. tř. + ø 9. tř.

          b = 98 – ——————— x 32

                                        2
Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.

Sečtením bodů získaných z testů přijímací zkoušky a vypočítaného bodového ohodnocení získáme základ bodového zisku. Od tohoto základu se odečte 10 bodů za každou známku „dostatečný“ z předmětů Matematika, Český jazyk a literatura a Anglický jazyk v obou sledovaných obdobích.

Uchazeč nemůže být ke studiu přijat, pokud byl ve sledovaném období na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován „nedostatečný“.

Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo u uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů je doplněna přijímacím pohovorem.

Uchazeči se přičítají body za účast v soutěžích, olympiádách a dalších aktivitách, a to následovně:

 

Soutěže, olympiády a další aktivity Účast Umístění na 1. – 3. místě
školní kolo: 5 bodů* 5 bodů*
okresní kolo: 10 bodů* 5 bodů*
krajské a vyšší kolo: 20 bodů* 5 bodů*
Mimoškolní aktivity související se zvoleným oborem studia** 10 bodů (max. 20 bodů)  

* Přiznávají se body z nejvyššího kola soutěže či olympiády.
** Takovýmito aktivitami jsou různé kroužky ve školách i ve školských zařízeních, ve kterých žáci získali nějaké dovednosti související se studiem vybraného oboru (kroužky programování, výtvarné kroužky, …), dále pak např. jazykové vzdělávání nad rámec učiva ZŠ doložené získaným certifikátem.

Hodnocení chování

Dále se od získaného bodového základu odečítá 10 bodů za „uspokojivé“ chování a 20 bodů za „neuspokojivé“ chování.

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:

 • celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení,
 • počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy,
 • počet bodů získaných v přijímacích zkouškách,
 • průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy,
 • průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy základní školy.

V případě malého zájmu o obor, který má škola ve vzdělávací nabídce v přijímacím řízení (malý počet odevzdaných přihlášek, malý počet odevzdaných zápisových lístků) si škola vyhrazuje právo obor neotevřít. V tomto případě nabídne uchazečům přednostně volná místa v oborech, které mají volná místa pro přijetí.

Ve Zlíně 12. prosince 2022

Ing. Bc. Jiří Charvát