Maturitní obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022.

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
18-20-M/01 Informační technologie 23
  zaměření: Počítačové sítě a robotika  
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 60
  zaměření: Programování CNC strojů  
  zaměření: Technolog plastikářské výroby  
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 28

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

 • Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2021Přihláška na SŠ  denní
 • Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 1. místě je 12. 4. 2021, termín přijímací zkoušky u školy uvedené na 2. místě je 13. 4. 2021. Termíny přijímacích zkoušek se uvádějí pouze u oborů studia ukončených maturitní zkouškou.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče za 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku vzdělávání na základní škole, pravost prospěchu je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopií vysvědčení ze 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku docházky na základní školu. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení již k přihlášce. Doložení tohoto doporučení je uvedeno i v přihlášce výběrem ano/ne.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
 • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou 

Přijímací řízení na střední školy je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce

Dále ředitel hodnotí uchazeče podle skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (hodnocení mimoškolních aktivit uchazeče).

Pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, budou uchazeči do maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Přijímací zkouška se koná:

 • dne 12. dubna 2021 pro obory vzdělávání uvedené na přihlášce na 1. místě;
 • dne 13. dubna 2021 pro obory vzdělávání uvedené na přihlášce na 2. místě;
 • do bodového zisku bude započítán lepší počet bodů z obou zkoušek;
 • další informace www.cermat.cz.

Jednotná zkouška se skládá z částí:

 • Jazyk český: 50 bodů – 60 minut
 • Matematika: 50 bodů – 70 minut

Uchazečům s doloženými SVP bude tento čas prodloužen dle vyjádření ŠPZ.

Maximální bodový zisk činí 100 bodů.

Bodový systém body váha
Přijímací zkouška – testy 100 b. 60 %
Prospěch ze ZŠ 66 b. 40 %
Celkem maximum 166 b. 100%

je platný pro 1. kolo přijímacího řízení, v případném dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Jednotná přijímací zkouška formou testů  
Český jazyk 50 bodů
Matematika 50 bodů
Součet maximum 100 bodů
Ředitel školy nestanovuje minimální bodovou hranici úspěšnosti testů.  
Prospěch ze ZŠ: maximum 66 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 7. třídy a za 1. pololetí 8. třídy. 
Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro něj výhodnější.

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 7. tř. + ø 8. tř.

          b = 98 – ——————— x 32

                                        2
Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.

Je-li uchazeč ve sledovaném období hodnocen známkou „dostatečný“ buď z Matematiky, Českého jazyka a  literatury nebo Anglického jazyka, bude mu z celkového bodového zisku odečteno -10 bodů za každý předmět.

Uchazeč nemůže být ke studiu přijat, pokud byl v sledovaném období na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován „nedostatečný“.

Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona nebo u uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (například absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů je doplněna přijímacím pohovorem.

Další bodové hodnocení uchazečů

Účast v olympiádách, soutěžích a jiných aktivitách:  
školní kolo: účast 5 bodů
okresní kolo: účast 10 bodů
krajské a vyšší kolo: účast 20 bodů
Jiné aktivity: maximum   20 bodů (bodový zisk se nesčítá)

 

Hodnocení chování

Uchazeč, který měl v hodnoceném období snížený stupeň z chování, bude znevýhodněn odečtením
10 bodů, při snížení hodnocení chování o dva stupně, nebo při opakovaném snížení hodnocení chování bude znevýhodněn odečtením 20 bodů.

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:

 • celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení,
 • počet bodů získaných z prospěchu ze základní školy,
 • počet bodů získaných v přijímacích zkouškách,
 • průměr známek v 1. pololetí 8. třídy základní školy,
 • průměr známek ve 2. pololetí 7. třídy základní školy

V případě malého zájmu o obor, který má škola ve vzdělávací nabídce v přijímacím řízení (malý počet odevzdaných přihlášek, malý počet odevzdaných zápisových lístků) si škola vyhrazuje právo obor neotevřít. V tomto případě nabídne uchazečům přednostně volná místa v oborech, které mají volná místa pro přijetí.

Pokud bude přijatý počet přihlášek ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pro obor nižší nebo roven předpokládanému vyhlášenému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotných přijímacích zkoušek do daného oboru, a to v souladu s Opatřením obecné povahy – úprava přijímacího řízení ze dne 5. 1. 2021. Takováto skutečnost by byla oznámena na webových stránkách školy nejpozději 8. 3. 2021, a také uchazečům (e-mailem, telefonicky) nejpozději do 19. 3. 2021.

Ve Zlíně 18. ledna 2021

Ing. Bc. Jiří Charvát

 

Zajímá vás pravděpodobná úspěšnost přijetí?

Situaci v minulých letech ukazuje následující tabulka.