Organizace výuky – mechanik seřizovač – Programování CNC strojů

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programování CNC strojů/Organizace výuky – mechanik seřizovač – Programování CNC strojů

Výuka tohoto oboru je rozdělena na teoretickou výuku a praktickou výuku. V prvním ročníku je výuka za 14 dní rozdělena na 2 dny praktické výuky v délce 6 hodin a 8 dní teoretické výuky. Praktická výuka ve třetině školního roku je zaměřena na rukodělný výcvik. Na začátku toho bloku se žáci naučí základům měření s posuvným měřidlem, hloubkoměrem, úhloměrem a mikrometrem. Následně si prakticky osvojí základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. V této části výuky se žáci naučí rovněž základům orýsování, navrtávání, vrtání, jehlení, srážení hran, řezání závitů a výrobou přených kalibrických otvorů. Tato část výuky je důležitá hlavně pro získání potřebných návyků pracovních činností, které budou absolventi při své budoucí práci potřebovat.

Zbývající část školního roku v odborném výcviku probíhá na obráběcích strojích.  Postupně získají znalosti v oblasti obsluhy strojů, seřizování, nastavování řezných podmínek, upínání nástrojů, obrobků a naučí se základům obrábění na: frézkách, soustruzích a bruskách.

Ve druhém ročníku probíhá výuka vždy tři dny za 14 dní v našich odborných učebnách a sedm dní teoretického vyučování ve škole. Výuka odborného výcviku je rozdělena do tří částí a po třetinách roku se mění. Žáci postupně pracují na frézkách a soustruzích, kde si rozšiřují své nabyté znalosti a dovednosti při složitějších operacích. Tato část výuky je rozhodující pro přípravu na závěrečné zkoušky, protože ve třetím ročníku mohou získat výuční list jako „Obráběč kovů“.

Zbývající třetinu pracují v našich nadstandardně vybavených učebnách programování, kde si osvojí základy programování CNC strojů. Programy vytvářejí na PC v programu WinCam. K dispozici mají CNC stroje od rakouské firmy EMCO MAIER. Důraz klademe na čtení výkresové dokumentace, tvorba programů, korekce strojů, zhotovení součástí a v neposlední řadě na měření.

Ve třetím ročníku je hodinová dotace v odborném výcviku stejná jako ve druhém. Výuka probíhá pouze na CNC obráběcích strojích. Je třeba zdůraznit, že se jedná o výrobní stroje s řídicím systémem, které jsou běžně ve firmách. A je rozdělena na frézování a soustružení. První polovinu žáci pracují na CNC soustruzích, kde se učí programovat součásti v programu Siemens. Správnost vytvořeného programu na PC si mohou následně ověřit, při výrobě obrobku na soustruhu EMCOTHURN, který má poháněné nástroje, takže umožňuje i frézování a mimoosé vrtání.

Druhou polovinu roku pracují na CNC obráběcím centru MCFV 1050 s měřící sondou. Opět programují na PC v programu SIEMENS, ale tentokrát frézují. Vytvořený program si ověří na obráběcím centru, které musí seřídit, upnout nástroje, nastavit korekce a vyrobit.

V tomto ročníku se žáci taktéž učí měřit na 3 D měřícím stroji od firmy DEA. To rozšiřuje možnosti uplatnění žáků ve firmách na kontrolách jakosti.

Na závěr třetího ročníku mohou získat výuční list v oboru „Obráběč kovů“

Ve čtvrtém ročníku probíhá výuka 3 dny za 14 dnů ve firmách našich sociálních partnerů. Pro žáky je důležité, že poznají prostředí firem, získají zde nové poznatky, dovednosti a kontakty. V budoucnu možnost zaměstnání. Výběr sociálních partnerů je prováděn velmi důkladně, hlavně s ohledem na kvalitu a možnosti zdokonalování dovedností a schopností našich žáků.

Odborný výcvik ve firmách je placený podle dosahovaných výsledků. Firmy si žáky vybírají již po 1. pololetí 1. ročníku a po dobu studia na základě kritérií, které samy, stanoví jim pololetně, vyplácí odměnu. Tato odměna u některých firem dosahuje až 13 000,- Kč za pololetí.

Maturitní zkouška obsahuje i praktickou část, zde žáci musí prokázat schopnost vytvořit podklady pro tvorbu programu (technologický postup, nástrojový list), vytvořit program, přenést do stroje, seřídit stroj včetně nástrojů a vyrobit součást. Zhotovenou součást musí změřit na 3D měřícím stroji s protokolem o měření.