Učební obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené výučním listem pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek pro obory vzdělání:

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 30
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 30
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 21
34-57-H/01 Knihař 10

U oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař mohou uchazeči při řádném plnění studijních povinností pobírat finanční podporu z prostředků Zlínského kraje odstupňované podle ročníků (300,- Kč, 400,- Kč, 500,- Kč).

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

 • Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2023 na předepsaném tiskopisu: Přihláška na SŠ denní
 • Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí oboru.
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, pravost prospěchu je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopii vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku docházky na základní školu. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude započítáno duplicitně druhé doložené období.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží k přihlášce toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již k přihlášce. Doložení tohoto doporučení je uvedeno i v přihlášce výběrem ano/ne.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
 • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem

Přijímací řízení je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
  • účast v žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie,
  • zapojení v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.),
 3. hodnocení chování ve sledovaném období.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná.

Druhá a další kola přijímacího řízení se budou konat dle stejných kritérií jako v 1. kole rovněž bez přijímací zkoušky.

Prospěch ze ZŠ:  maximum 100 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy.

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 8. tř. + ø 9. tř.

          b = 150 – ——————— x 50

                                        2

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 100 bodů. Průměr 3,0 dává 0 bodů.

Bodové zvýhodnění: maximum 50 bodů

Uchazeči, kteří se zúčastnili žákovských olympiád a soutěží v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie nebo byli zapojeni mimo školu v činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.), budou zvýhodněni připočtením bodů dle tabulky:

Soutěže, olympiády a další aktivity Účast Umístění na 1. – 3. místě
školní kolo: 5 bodů* 5 bodů*
okresní kolo: 10 bodů* 5 bodů*
krajské kolo: 15 bodů* 5 bodů*
celostátní kolo: 20 bodů* 5 bodů*
mezinárodní soutěž: 30 bodů* 5 bodů*
Mimoškolní aktivity související se zvoleným oborem studia** 10 bodů (max. 20 bodů)  

* Přiznávají se body z nejvyššího kola soutěže či olympiády.
** Takovýmito aktivitami jsou různé kroužky ve školách i ve školských zařízeních, ve kterých žáci získali nějaké dovednosti související se studiem vybraného oboru (kroužky programování, výtvarné kroužky,…), dále pak např. jazykové vzdělávání nad rámec učiva ZŠ doložené získaným certifikátem.

Hodnocení chování: maximum 20 bodů

Od získaných bodů je odečteno 10 bodů za „uspokojivé“ chování a 20 bodů za „neuspokojivé“ chování.

Celkový počet bodů

Celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je dán součtem bodů dosažených za průměr známek ve škole (až +100 bodů), bodů získaných za zvýhodnění (až + 50 bodů) a odečtením bodů za sníženou známku z chování (až 20 bodů).

U uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (např. absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), bude bodový zisk a jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů nahrazen přijímacím pohovorem.

Způsob určení pořadí uchazečů

O pořadí přijímaných uchazečů rozhoduje celkový dosažený počet bodů. Při shodnosti počtu bodů jsou rozhodující kritéria dle pořadí:

a)    průměr známek za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, případně prospěchu posledního hodnocení,
b)    průměr známek v 1. pololetí 9. třídy,
c)    průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy,
d)    průměr známek z matematiky v 8. a 9. třídě ZŠ.
e)    průměr známek z českého jazyka v 8. a 9. třídě ZŠ.
f)     průměr známek z cizího jazyka v 8. a 9. třídě ZŠ.

V případě malého zájmu o obor, který má škola ve vzdělávací nabídce v přijímacím řízení (malý počet odevzdaných přihlášek, malý počet odevzdaných zápisových lístků) si škola vyhrazuje právo obor neotevřít. V tomto případě nabídne uchazečům přednostně volná místa v oborech, které mají volná místa pro přijetí.

Ve Zlíně 12. prosince 2022

Ing. Jiří Charvát – ředitel školy