Učební obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené výučním listem pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek pro obory vzdělání:

Kód oboru Obor Přijímaných žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 30
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 30
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 14
34-57-H/01 Knihař 9

U oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař mohou uchazeči při řádném plnění studijních povinností pobírat finanční podporu z prostředků Zlínského kraje odstupňované podle ročníků (300,- Kč, 400,- Kč, 500,- Kč).

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:
Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení od 1. února do 20. února 2024.

Možnosti podání přihlášky na střední školy:

 • Elektronicky*
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému*
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami*

*bližší informace na Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024

 • Na přihlášku lze vyplnit až tři školy v pořadí podle preferencí.
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na střední školy fyzicky, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na všech přihláškách stejné.
 • Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory) měnit až do 15. 3. 2024.

Požadované přílohy přihlášky na střední školu:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a o zkoušku z matematiky v ukrajinštině).

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 • musí být uveden prospěch uchazeče za poslední dva roky vzdělávání na základní škole
 • u uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen kopií vysvědčení za poslední dva roky docházky na základní školu.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno pro každý obor, na který se uchazeč hlásí; všechny obory mohou být v 1 dokumentu. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží k přihlášce toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již k přihlášce.

K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) zákonného zástupce nezletilého uchazeče/zletilého uchazeče pro další vzájemnou komunikaci.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 5. 2024 v DIPSY a ve škole.
Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.
Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem

Přijímací řízení je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
  • účast v žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie,
  • zapojení v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.),
 3. hodnocení chování ve sledovaném období.

V přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná.

Druhá a další kola přijímacího řízení se budou konat dle stejných kritérií jako v 1. kole rovněž bez přijímací zkoušky.

Prospěch ze ZŠ:  maximum 100 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. Prospěch je převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 2. pololetí předposledního r. + ø 1. pololetí posledního r.

          b = 150 – ——————————————————————————— x 50

                                                                          2

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 100 bodů. Průměr 3,0 dává 0 bodů.

Bodové zvýhodnění: maximum 50 bodů

Uchazeči, kteří se zúčastnili žákovských olympiád a soutěží v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie nebo byli zapojeni mimo školu v činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.), budou zvýhodněni připočtením bodů dle tabulky:

Soutěže, olympiády a další aktivity Účast Umístění na 1. – 3. místě
školní kolo: 5 bodů* 5 bodů*
okresní kolo: 10 bodů* 5 bodů*
krajské kolo: 15 bodů* 5 bodů*
celostátní kolo: 20 bodů* 5 bodů*
mezinárodní soutěž: 30 bodů* 5 bodů*
Mimoškolní aktivity související se zvoleným oborem studia** 10 bodů (max. 20 bodů)  

* Přiznávají se body z nejvyššího kola soutěže či olympiády.
** Takovýmito aktivitami jsou různé kroužky ve školách i ve školských zařízeních, ve kterých žáci získali nějaké dovednosti související se studiem vybraného oboru (kroužky programování, výtvarné kroužky,…), dále pak např. jazykové vzdělávání nad rámec učiva ZŠ doložené získaným certifikátem.

Hodnocení chování: maximum 20 bodů

Od získaných bodů je odečteno 10 bodů za „uspokojivé“ chování a 20 bodů za „neuspokojivé“ chování.

Celkový počet bodů

Celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je dán součtem bodů dosažených za průměr známek ve škole (až +100 bodů), bodů získaných za zvýhodnění (až + 50 bodů) a odečtením bodů za sníženou známku z chování (až 20 bodů).

U uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (např. absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), bude bodový zisk a jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů nahrazen přijímacím pohovorem.

Způsob určení pořadí uchazečů

O pořadí přijímaných uchazečů rozhoduje celkový dosažený počet bodů. Podmínkou přijetí ke studiu zvoleného oboru je kladná hodnota celkového součtu bodů, tzn. hodnota celkového součtu bodů větší než 0.

Při shodnosti počtu bodů jsou rozhodující kritéria dle pořadí:

 1. průměr známek za 2. pololetí předposledního a za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 2. průměr známek v 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání na ZŠ,
 3. průměr známek ve 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ,
 4. průměr známek z matematiky v 1. pololetí posledního a ve 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ,
 5. průměr známek z českého jazyka v 1. pololetí posledního a ve 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ,
 6. průměr známek z cizího jazyka třídě v 1. pololetí posledního a ve 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání na ZŠ.

Ve Zlíně 15. ledna 2024

Ing. Jiří Charvát – ředitel školy