Učební obory

Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené výučním listem pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek pro obory vzdělání:

23-51-H/01 Strojní mechanik dále SM
23-56-H/01 Obráběč kovů OK
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud ES
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích TI
34-57-H/01 Knihař KN

 

U oborů Strojní mechanik, Obráběč kovů, Tiskař na polygrafických strojích a Knihař mohou uchazeči při řádném plnění studijních povinností pobírat finanční podporu z prostředků Zlínského kraje odstupňované podle ročníků (300,- Kč, 400,- Kč, 500,- Kč).

Stanovení počtu míst pro přijetí ke studiu

Obor celkem počet tříd
SM 30 1
OK 30 1
ES 30 1
TI 21 1
KN 10

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

 • Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2019 na předepsaném tiskopisu: Přihláška ke studiu
 • Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí oboru.
 • Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.
 • Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).
 • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
 • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče 8. ročníku a pololetí 9. ročníku, nebo z posledních ročníků vzdělávání na základní škole, pravost prospěchu je potvrzena základní školou.
 • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopii vysvědčení ze dvou závěrečných ročníků docházky na základní školu. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), doloží toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již k přihlášce.
 • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
 • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
 • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem

Přijímací řízení je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení.

Do oborů vzdělání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

a)     znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
b)    výsledků hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena
c)     dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná.

Druhá a další kola přijímacího řízení se budou konat dle stejných kritérií jako v 1. kole rovněž bez přijímací zkoušky.

Prospěch ze ZŠ:  maximum                 100 bodů

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. V případě doložení prospěchu za úplnou 9. třídu (ukončeno základní vzdělávání) lze hodnotit prospěch za 1. a 2. pololetí 9. třídy. Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky, které jsou pro něj výhodnější.

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice:

                           ø 8. tř. + ø 9. tř.

          b = 150 – ——————— x 50

                                        2

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 100 bodů. Průměr 3,0 dává 0 bodů.

Bodové zvýhodnění: maximum           50 bodů

Uchazeči, kteří se zúčastnili žákovských olympiád a soutěží v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie, budou zvýhodněni při účasti ve školním kole připočtením 5 bodů, při účasti v městském a okresním kole připočtením 10 bodů, při účasti v krajském kole připočtením 15 bodů, při účasti v celorepublikovém kole připočtením 20 bodů a při účasti v mezinárodní soutěži připočtením 30 bodů. Uchazeči, kteří byli zapojeni mimo školu v činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.), budou zvýhodněni připočtením 20 bodů. Všechny uvedené aktivity musí být doloženy společně s přihláškou.

 Hodnocení chování: maximum           – 20 bodů

Uchazeči, kteří měli za hodnocené období sníženou známku z chování o jeden stupeň, budou znevýhodněni odečtením 10 bodů, při snížení o dva stupně a při opakovaném snížení známky z chování odečtením 20 bodů.

Celkový počet bodů

Celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je dán součtem bodů dosažených za průměr známek ve škole (až +100 bodů), bodů získaných za zvýhodnění
(až + 50 bodů) a odečtením bodů za sníženou známku z chování (až – 20 bodů).

U uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (např. absolventi základního vzdělávání v zahraniční škole – doloženo dokladem o ukončeném základním vzdělávání), bude bodový zisk a jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů doplněna přijímacím pohovorem.

Způsob určení pořadí uchazečů

O pořadí přijímaných uchazečů rozhoduje celkový dosažený počet bodů. Při shodnosti počtu bodů jsou rozhodující kritéria dle pořadí:

a)    průměr známek za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, případně prospěchu posledního hodnocení,
b)    průměr známek v 1. pololetí 9. třídy,
c)    průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy,
d)    průměr známek z matematiky v osmé a deváté třídě ZŠ.
e)    průměr známek z českého jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ.
f)     průměr známek z cizího jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ.

Ve Zlíně 20. prosince 2018

Ing. Jiří Charvát – ředitel školy