Maturitní­ obory

Experimentální ověřování MŠMT – maturitní vysvědčení  + výuční list za čtyři roky studia!

Jen sedm škol, včetně naší, je Ministerstvem školství zařazeno do ověřování u některých maturitních oborů tak, aby jejich žáci, pokud mají zájem, v průběhu studia získali jak výuční list (závěrečná zkouška ve 3. ročníku studia), tak maturitní vysvědčení (ve 4. ročníku studia).

Výuční list ve 3. ročníku studia lze získat u maturitních oborů:

Maturitní obor: Výuční list:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Maturitní­ obory

32-41-M/01 Zpracování plastů, pryže a usní

Zaměření – Design a zpracování výrobků

Učební plán – Zpracování usní, plastů a pryže

Studium se zabývá designem a technickým řešením spotřebních výrobků, včetně obuvi a galanterie, sportovních potřeb, autodílů apod.

Ve výuce se využívají programy pro design výrobků a CAD systémy s možností výstupů na obráběcí stroje a 3D tisk.

Možnosti získávání poznatků jsou rozšířeny stážemi a exkurzemi ve výrobních firmách a návštěvami odborných veletrhů tuzemských i zahraničních.

Praktická výuka probíhá na pracovištích firem Barum, Fatra, Greiner, D Plast aj.

Absolventi se uplatní jako:

  • designéři spotřebních výrobků;
  • technologové a konstruktéři v plastikářských a gumárenských firmách apod.;
  • mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách oborů designerských i technických, např. na Univerzitě T. Bati ve Zlíně;
  • o absolventy tohoto zaměření je zájem nejen mezi firmami spolupracujícími se školou v regionu (Barum, Fatra, Greiner, D Plast, apod.).

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Zaměření – Programování CNC strojů

Učební plán – Mechanik seřizovač – CNC

Absolvent čtyřletého studijního oboru může být zařazen na pracoviště technické přípravy výroby, po zapracování sestavuje i složitější programy pro CNC stroje, řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky a zastává nižší i střední funkce v řízení výroby a při technické přípravě výroby. Je schopen obsluhovat CNC obráběcí stroje a linky nebo v tomto oboru podnikat. Součástí výuky je kreslení výkresů v CADu.  Výuka ve 3. ročníku probíhá na CNC strojích vybavených řídicím systémem Siemens v prostorách odborného výcviku školy. Ve 4. ročníku je výuka na provozních pracovištích firem a organizací. Žáci jsou zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi včetně 3D měření na měřících strojích. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Spousta našich absolventů pracuje ve firmách, kde právě měli ve 4. ročníku praxi. Při průměrné hodinové 50 – ti korunové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 50 dnech odborného výcviku ve firmě získají 17 500 korun.  Zájem o tyto žáky je tak velký, že firmy si už po 1. pololetí 1. ročníku vybírají žáky a po celou dobu studia jim pololetně vyplácí prospěchové stipendium na základě dosaženého prospěchu. Odměny se pohybují v rozsahu 1 500,- až 9 000,-  korun pololetně. Zisk stipendia přitom není podmíněn nástupem do firmy, firmy si pouze snaží získat co nejlepší žáky. V současné době prospěchové stipendium vyplácejí firmy: Mould & Matic Solutions s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol. s r.o., ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Tajmac – ZPS, a.s., Geniczech – M, spol. s r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA Zlín, a.s. Zajímavý stipendijní program má také firma Continental Barum, s.r.o. Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Zaměření – Technolog plastikářské výroby

Učební plán – Mechanik seřizovač – plasty

Absolvent čtyřletého studijního oboru může být zařazen na pracoviště technické přípravy výroby. V teoretické i praktické výuce získává znalosti v oblasti v oblasti strojírenství a v oblasti plastikářských technologií. Vytváří jednoduché i složitější programy pro CNC stroje, robotizaci a automatizaci. Řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky. Je schopen seřizovat a obsluhovat plastikářské stroje a roboty. Zastává nižší i střední funkce v řízení výroby a při technické přípravě výroby. Součástí výuky je kreslení výkresů v CADu. Pro zkvalitnění výuky žáci vykovávají praxi i ve významných plastikářských firmách (3. a 4. ročník). Žáci jsou tímto zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi včetně 3D měření na měřících strojích. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Spousta našich absolventů pracuje ve firmách, kde právě měli praxi. Stejně jako v ostatních oborech jsou žáci finančně odměňováni za podíl na produktivní práci. Získávají potvrzení o absolvování praxe.

Škola spolupracuje v této oblasti zejména s firmami: D – plast a.s., Zlín precision s.r.o., Stipendijní program má v tuto chvíli firma Continental Barum, s.r.o. Greiner packaging Slušovice s.r.o., Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Pro zkvalitnění výuky slouží tzv. Provozní výcvik, který probíhá v následujících firmách: Mould & Matic Solutions s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol. s r.o., ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Tajmac – ZPS, a.s., Geniczech – M, spol. s r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA Zlín, a.s., Continental Barum, s.r.o., Alois Doležal – DOLAS, M – Hydraulika s.r.o., Jan Chrastina – Kovos, Wicke CZ s.r.o., Oldřich Vaňhara Fryšták, OMEGA, spol. s r.o., KALINA industries, s.r.o.

Tyto firmy jsou zároveň i významnými sponzory naší školy. Celková darovaná částka od roku 2000 pouze pro strojírenské obory je téměř 4,5 milionu korun.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Učební plán – Mechanik elektrotechnik

Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik najde uplatnění zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se také ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat, jako operátor a programátor počítačů nebo mikropočítačů, při instalacích, údržbě a nastavování slaboproudých technologií jako jsou datové sítě, elektronické zabezpečovací systémy, průmyslové stroje a zařízení a také systémy řízení a automatizace průmyslových systémů.

Výuka tohoto oboru je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách s využitím audiovizuální, digitální a výpočetní techniky, robotiky, kamerových a zabezpečovacích systémů a automatizační a regulační techniky. Žáci mohou v průběhu 3. a 4. ročníku uskutečnit část odborné výuky ve firmách, kde jsou za vykonanou práci finančně ohodnoceni. Nejlepší žáci mohou navíc získat ve 2. a 3. ročníku prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně. Za dobu studia může částka za práci ve firmách a prospěchové stipendium dosáhnout celkem až 49.000 Kč, tzn. průměrně více než 1.200 Kč za měsíc studia.

Díky výuce ve firmách si žáci osvojí odborné dovednosti přímo v reálných podmínkách a navíc mohou získat zaměstnání u prestižních podniků, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření – Asistent podnikatele

Učební plán – Ekonomika a podnikání

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením Asistent podnikatele se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti firem. Žák má také velmi dobré předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.

Žáci se během přípravy naučí orientovat v činnostech spojených se zakládáním podniku, vykonávat obchodní činnosti, tzn. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží, orientovat se v daňovém systému ČR, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje a vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Žáci jsou schopni používat dva cizí jazyky. V rámci projektu Erasmus+ se mohou účastnit výměnných zahraničních pobytů, kde se zdokonalí především v anglickém jazyce.

Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem – v rámci předmětu Praxe ve vyšších ročnících pracují ve firmách, kde prohlubují své dovednosti vykonáváním placené produktivní činnosti. Organizují významné školní akce jako je například Burza učebnic, Ples školy, Den otevřených dveří školy, kde se zároveň učí hospodařit s finančními prostředky a sponzorskými dary a komunikovat se zúčastněnými firemními partnery.

Nejlepší žáci se mohou zapojit do různých soutěží, např. Finanční gramotnost, Soutěž v grafických disciplínách a Středoškolák roku.

Po absolvování naší školy mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní činnost.

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Učební plán – Reprodukční grafik pro média

Úkolem studijního oboru je připravit studenty pro výkon pracovních činností v oblasti obsluhy složitých elektronických systémů polygrafických pracovišť, digitálního zpracování obrazu a textu, výroby multimediálních prezentací včetně produkce časopisů, knih a reklamních materiálů. Širší odborná rovina je zaměřena na technologii, polygrafické materiály, všeobecnou polygrafii, ekonomiku a kalkulaci. V užším pojetí jde o ucelený systém poznatků z oblasti technologických postupů a principů obrazové reprodukce. Toto vzdělávání probíhá jak klasickou metodou, tak za použití výkonných počítačů v grafických programech s náročnou montáží a retuší obrazů. Vytváření grafických dokumentů, zhotovování tiskových předloh a polygrafické montáže.