Interreg

 

 

 

www.sk-cz.eu

Název projektu: „Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky“.


Registrační číslo: SKCZ304011U173

Operační program: 304000 – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný z: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 1 Využívání inovačního potenciálu

Specifický cíl: 1.1 Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Vedoucí partner projektu: Stredná odborná škola Elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

Hlavní přeshraniční partner: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Trvání projektu: 1. 2. 2019 – 30. 12. 2021

Rozpočet projektu: 193 323,22 EUR

Popis projektu: Uplatnění absolventů na trhu práce je problém současné doby. Zaměstnavatelé vyžadují, aby absolvent mimo praktických znalostí disponoval i množstvím praktických zkušeností a klíčových kompetencí pro výkon povolání bez potřeb dalšího přeškolení po nástupu do zaměstnání. U absolventů odborných škol je tento požadavek zaměstnavatelů ještě aktuálnější. Školy se proto snaží přizpůsobovat svoji výuku požadavkům zaměstnavatelů, to znamená, aby absolvent odborné školy měl kromě teoretických znalostí i praktické zkušenosti podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů na Slovensku i v Čechách.