Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Úvodní stránka/Projekty/Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

 

 

 

 

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:
Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

Rozpočet partnera:
6 350 910,40

Období realizace partnera:
1/2021 – 6/2023

Realizované aktivity partnera:
Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky
– Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
– Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
– Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
– Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
– Vzdělávací aktivity pro děti MŠ
– Vzdělávání pedagogických pracovníků

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem