Organizace výuky – Strojní mechanik

Výuka tohoto oboru je ve všech ročnících rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se pravidelně střídá v týdenních cyklech. Praktická výuka je v první polovině školního roku zaměřena na rukodělný výcvik. Na začátku tohoto bloku se žáci naučí základům měření s posuvným měřidlem, hloubkoměrem, úhloměrem a mikrometrem. Postupně se seznamují s výkresovou dokumentací – čtení výkresů a technologických postupů. Žáci mají k dispozici pracovní sešity, a práce s nimi je vede k větší samostatnosti. Následně si prakticky osvojí základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. V této části výuky se žáci naučí rovněž základům orýsování, navrtávání, vrtání, jehlení, srážení hran, řezání závitů a výrobou přesných kalibrických otvorů. Tato část je důležitá hlavně pro získání potřebných návyků pracovních činností, které budou absolventi při své budoucí práci potřebovat.

Druhá polovina školního roku v odborném výcviku probíhá na obráběcích strojích. Postupně získají znalosti v oblasti obsluhy strojů, seřizování, nastavování řezných podmínek, upínání nástrojů, obrobků a naučí se základům obrábění. Při frézování zvládnou vyrovnat svěrák, seřídit dorazy, zhotovit základní rozměry, pravoúhlá vybrání a úhlové plochy.

Při soustružení se naučí soustružit čelní a válcové plochy, navrtávat a vrtat, soustružit nožem vnitřní válcové plochy i s osazením, řezat vnější a vnitřní závity, upichovat a zapichovat, zhotovit přesné kalibrické otvory.

Na bruskách se naučí brousit rovinné a pravoúhlé plochy. Seznámí se s broušením na hrotové brusce a brusce otvorů. Rozšíří si znalosti z oblasti měření pomocí přesnějších měřidel – číselníkový úchylkoměr, základní měrky a digitální měřidla.

Ve druhém ročníku výuka odborného výcviku pokračuje na zámečnické učebně. Žáci se učí a seznamují s novými a složitějšími pracovními postupy při výrobě součásti, získávají nové dovednosti nejenom na cvičné práci, ale i produktivní práci, za kterou jsou odměňováni. Učí se dokončovací operace – zaškrabávání přesných ploch, jehlení, srážení hran, leštění. Na radiální vrtačce vrtají kalibrické otvory v přesných roztečích. Seznamují se s montáží a demontáží složitějších sestav. Součástí odborného výcviku je seznámení se základy svařování, které žáci prohloubí ve třetím ročníku ve svářečském kurzu. Plnění některých témat probíhá částečně ve firmě Kovárna VIVA a.s.. Žáci absolvují pod vedením zkušeného lektora týdenní kovářský výcvik, kde se naučí základům kovářského umění a rovněž se seznámí s provozem firmy. Celá výuka ve druhém ročníku směřuje k tomu, aby žáci byli schopni v následujícím ročníku samostatně pracovat na provozních pracovištích.

Ve třetím ročníku jsou žáci rozděleni podle svých požadavků nebo požadavků sociálních partnerů na provozní pracoviště. Zde získávají další dovednosti a kontakty pro své budoucí povolání. Zá práci v těchto firmách jsou placeni. Důležitou výuky součástí výuky je svářečský kurz, který probíhá ve firmě Jiří Vendolský v areálu Toma Otrokovice, v rozsahu 20 dnů. Po absolvování kurzu vykonají závěrečnou zkoušku a obdrží svářečský průkaz ze svařování elektrickým obloukem nebo ze svařování v ochranné atmosféře CO2. Celý kurz v hodnotě 10 000,- Kč hradí škola.

Studium tohoto oboru je ukončeno celostátním zadáním závěrečné zkoušky. Zadání zkoušky stanoví Národní ústav vzdělávání (NUV). Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získají výuční list.
Po vyučení se mohou žáci přihlásit ke studiu maturitního oboru „Mechanik seřizovač se zaměřením na CNC programování obráběcích strojů“ nebo „Mechanik seřizovač – technolog plastikářské výroby.
Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč, 400,- a 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1 500,- Kč v prvním ročníku, 2 500,- Kč ve druhém ročníku, ve třetím ročníku 5 000,- Kč., a to vždy za 2. pololetí. Touto formou podporuje Zlínský kraj studium technických oborů.
Od prvního ročníku mohou žáci získat prospěchová stipendia i od strojírenských podniků, které si samy stanovují kritéria a výši odměny, která je vyplácena pololetně.