Organizace výuky – Obráběč kovů – operátor CNC a konvenčních strojů

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-56-H/01 Obráběč kovů/Organizace výuky – Obráběč kovů – operátor CNC a konvenčních strojů

Výuka tohoto oboru je ve všech ročnících rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se pravidelně střídá v týdenních cyklech. Praktická výuka je v první polovině školního roku zaměřena na rukodělný výcvik. Na začátku toho bloku se žáci naučí základům měření s posuvným měřidlem, hloubkoměrem, úhloměrem a mikrometrem. Postupně se seznamují s výkresovou dokumentací – čtení výkresů a technologických postupů. Žáci mají k dispozici pracovní sešity, a práce s nimi je vede k větší samostatnosti. Následně si prakticky osvojí základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. V této části výuky se žáci naučí rovněž základům orýsování, navrtávání, vrtání, jehlení, srážení hran, řezání závitů a výrobou přesných kalibrických otvorů. Tato část je důležitá hlavně pro získání potřebných návyků pracovních činností, které budou absolventi při své budoucí práci potřebovat.

Druhá polovina školního roku v odborném výcviku probíhá na obráběcích strojích. Postupně získají znalosti v oblasti obsluhy strojů, seřizování, nastavování řezných podmínek, upínání nástrojů, obrobků a naučí se základům obrábění. Při frézování zvládnou vyrovnat svěrák, seřídit dorazy, zhotovit základní rozměry, pravoúhlá vybrání a úhlové plochy.

Při soustružení se naučí soustružit čelní a válcové plochy, navrtávat a vrtat, soustružit nožem vnitřní válcové plochy i s osazením, řezat vnější a vnitřní závity, upichovat a zapichovat, zhotovit přesné kalibrické otvory.

Na bruskách se naučí brousit rovinné a pravoúhlé plochy. Seznámí se s broušením na hrotové brusce a brusce otvorů. Rozšíří si znalosti z oblasti měření pomocí přesnějších měřidel – číselníkový úchylkoměr, základní měrky a digitální měřidla.

Ve druhém ročníku je rozdělena praxe do tří částí a po třetinách roku se mění. Čtyři dny v týdnu žáci pracují na klasických obráběcích strojích a pátý den mají výuku programování na CNC soustruzích. Postupně pracují na soustruzích, frézkách a bruskách, kde si rozšiřují své nabyté znalosti a dovednosti při složitějších operacích. Žáci pracují na cvičných pracích, na kterých se učí, ale částečně i na produktivní práci, kde přicházejí do styku s výkresovou dokumentací různých firem a požadavku na kvalitu a přesnost odvedené práce. Díky tomu se seznamují se s dalšími způsoby měření a uvědomují si přesnost a kvalitu důležitou pro výrobu součástí.
Při hodinách CNC programování si osvojí základy programování CNC soustruhů. Programy vytvářejí na PC v programu WinCam. K dispozici mají CNC stroje od rakouské firmy EMCO MAIER. Důraz klademe na čtení výkresové dokumentace, tvorbu programů, seřízení strojů, zhotovení součástí a v neposlední řadě na měření.

Ve třetím ročníku žáci pracují opět na třech profesích (soustružení, frézování, broušení) a jeden den mají opět programování. V závěru třetího ročníku (asi 2 měsíce) si žáci vyzkouší práci ve firmách. Pro žáky je důležité, že poznají prostředí firem, získají zde nové poznatky, dovednosti a kontakty. V budoucnu možnost zaměstnání. Výběr sociálních partnerů je prováděn velmi důkladně, hlavně s ohledem na kvalitu a možnosti zdokonalování dovedností a schopností našich žáků. Odborný výcvik ve firmách je placený podle dosahovaných výsledků.
Veškerá výuka směřuje k tomu, aby žáci zdárně zvládli celostátní „Jednotné zadání závěrečné zkoušky“ i se školní částí. Zadání zkoušky stanoví Národní ústav vzdělávání (NUV) a školní část – programování CNC soustruhů zadává škola.
Po získání výučního listu se mohou žáci přihlásit ke studiu maturitního oboru „Mechanik seřizovač se zaměřením na CNC programování obráběcích strojů“ nebo „Mechanik seřizovač – technolog plastikářské výroby“.

Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč, 400,- a 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1 500,- Kč v prvním ročníku, 2 500,- Kč. ve druhém ročníku, ve třetím ročníku 5 000,- Kč. a to vždy za 2. pololetí.