Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité/2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023

2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek pro obory vzdělání:

Mechanik seřizovač se zaměřením:

23-45-L/01

 

  • Programování CNC strojů
  • Programátor plastikářských strojů
Počet volných míst: 9

 

 

Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení nejpozději do 20. května 2022 na předepsaném tiskopisu.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 23. května 2022.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel dle stanovených kritérií jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat do tří kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesláno v písemné podobě.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Na místo uchazeče, který nedoručí zápisový lístek v tomto termínu, bude přijat nejbližší nepřijatý uchazeč, který podal odvolání v řádném termínu.

Uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:

  • Na přihlášce bude vyplněna pouze jedna škola a obor vzdělání.
  • Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře, nebo doloženo samostatně k přihlášce.
  • Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku, pravost prospěchu je potvrzena základní školou nebo předložením originálů vysvědčení.
  • U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopii vysvědčení z 8. a 9. ročníku docházky na základní školy. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
  • K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se hlásí.
  • V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) jak uchazeče, tak i zákonného zástupce pro další vzájemnou komunikaci.
  • V případě, že má uchazeč nebo zákonný zástupce zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID datové schránky.

 

Kritéria přijímacího řízení pro další kola přijímacího řízení jsou shodná s kritérii pro I. kolo, jsou zveřejněna v informacích I. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Publikováno: 13.5.2022|Kategorie: Důležité|