Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité, Informace školy/Přijímací řízení 2021

Přijímací řízení 2021

Vážení uchazeči o studium, Vážení zákonní zástupci,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 umožní osobní přítomnost uchazeče na přijímacích zkouškách s podmínkou:

  • předložení negativního testu, který není starší 7 dní.
  • bez žádných příznaků onemocnění COVID-19.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  •  certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V průběhu didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.

Dle platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)

dochází ke následujícím úpravám přijímacího řízení na střední školy pro rok 2021/22:

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium koná ve dnech 
    3 a 4. května 2021; náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.
  • U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut. Povolenými pomůckami u jednotné přijímací zkoušky jsou psací a rýsovací potřeby.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Publikováno: 20.4.2021|Kategorie: Důležité, Informace školy|